پیشنهادها در یک نگاه

 1. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پشنهاد درمورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور ۱۵ پیشنهاد ارائه شده است
 2. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد تبصره ماده (۲ ) لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 3. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد بند ۱تبصره ماده (۵ ) لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 4. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد ماده (۲۱ ) لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 5. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد تبصره(۸) ماده (۲۱ ) لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 6. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهادجزء(۴) بند(الف ) ماده(۴۸) موضوع بند (۱۴)لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 7. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهادتبصره به ماده(۴۸) بند(۱۴ )لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 8. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد حذف بندهای (ح) و(ط) ماده ۵۳ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 9. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد درماده (۵۳) موضوع بند (۱۷) لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 10. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد درتبصره ماده (۷۵) موضوع ماده (۵۹) لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 11. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد حذف ماده (۷۷) لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 12. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد در ماده (۸۷)موضوع ماده (۶۲) اضافه گرددلایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 13. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد بند (ج) و(د) ماده (۹۶) موضوع بند (۲۵) لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 14. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد پرا گراف آخر تبصره (۲) ماده(۹۶) موضوعبند(۲۵) لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور حذف گردد
 15. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پشنهاد ماده الحاقی – یک بند به عنوان بند(ه) به ماده (۳۱)الحاق گردد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 16. ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشنهاد ماده الحاقی تبصره به بند (ق) ماده (۳۷) الحاق لایحه اصلاح قانون نظام صنفی
 17. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به بند ۲-۳اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
 18. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به تبصره ۱ بند (۴۰ ) لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
 19. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ یشنهاد تبصره الحاقی به تبصره ۱ – ۴۰و۲-۴۰ ))لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
 20. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی در بند (۸۹)لایحه اصلاح قانون بودجه سال۹۲
 21. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به بند ۱-۲۷ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
 22. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی کلیه دیون دولت به شهرداریها که بر اساس قانون بودجه سنوات قبل توسط سازمان خصوصی سازی مشخص و قطعی گردیده است ازحکم این بند مستثنی بوده وقابل پرداخت می باشد
 23. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به بند ۸۰ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
 24. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به بند (۱-۲۷)لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
 25. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به بند ۲-۳اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
 26. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی (۱)بند(۴۰)قانون بودجه اضافه می گردد.
 27. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی در بند (۸۹) قانون بودجه سال ۹۲
 28. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به بند ۱-۲۷ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
 29. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به بند ۸۰ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
 30. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به بند ۲-۳اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
 31. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی به بند۱-۴۰و۲-۴۰) لایححه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
 32. ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پیشنهاد تبصره الحاقی در بند (۸۹) قانون بودجه سال ۹۲
 33.  ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ پیشنهاد بند الف ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 34. ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ پیشنهاد تبصره۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده
 35. ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ یشنهاد تبصره۳ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
 36. ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ یشنهاد در صدر ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده