گزارش تصویری سفر فراکسیون اهل تسنن مجلس شورای اسلامی به شهر قم و دیدار با مراجع

گزارش تصویری سفر فراکسیون اهل تسنن مجلس شورای اسلامی به شهر قم و دیدار با مراجع

Print Friendly, PDF & Email
40

photo:armamnifar

 

40182

photo:armamnifar

 

40183

photo:armamnifar

 

40192

photo:armamnifar

 

40198

photo:armamnifar

 

40225

photo:armamnifar

 

40236

photo:armamnifar