عصر امروز صورت گرفت:بازدید امیرآبادی نماینده قم از روستاهای بخش خلجستان

عصر امروز صورت گرفت:بازدید امیرآبادی نماینده قم از روستاهای بخش خلجستان

Print Friendly

 

DSC00627

DSC00629

DSC00630

DSC00632

DSC00635

DSC00636