صیح امروز با حضور امیرآبادی نماینده مردم قم صورت گرفت:آیین افتتاح پروژه های مصوب سفرمقام معظم رهبری در بنیاد مسکن به روایت تصویر

صیح امروز با حضور امیرآبادی نماینده مردم قم صورت گرفت:آیین افتتاح پروژه های مصوب سفرمقام معظم رهبری در بنیاد مسکن به روایت تصویر

Print Friendly, PDF & Email

DSC02130 DSC02137 DSC02143 DSC02145 DSC02153 DSC02156 DSC02158 DSC02173