در روز دانش آموزصورت گرفت؛برگزاری مراسم ۱۳ آبان در مدرسه اسحاق حسینی با حضور امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس

در روز دانش آموزصورت گرفت؛برگزاری مراسم ۱۳ آبان در مدرسه اسحاق حسینی با حضور امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس

Print Friendly

DSC02645 DSC02650 DSC02657 DSC02658 DSC02659 DSC02660 DSC02667 DSC02669 DSC02671 DSC02677 DSC02686