با حضور امیرآبادی نماینده مردم قم برگزار شد: یادواره شهدای جعفریه در منزل شهید یزدی

با حضور امیرآبادی نماینده مردم قم برگزار شد: یادواره شهدای جعفریه در منزل شهید یزدی

Print Friendly, PDF & Email

DSC03257
DSC03253
DSC03263
DSC03244
DSC03211
DSC03203
DSC03198
DSC03257