به منظور تکریم خانواده معظم شهداء صورت گرفت؛ دیدار امیرآبادی  نماینده مردم قم در مجلس با خانواده شهیدان سامانلو و روشنایی

به منظور تکریم خانواده معظم شهداء صورت گرفت؛ دیدار امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس با خانواده شهیدان سامانلو و روشنایی