به منظور بررسی و حل مشکلات منطقه شهرک امام حسن (ع) صورت گرفت:نشست صمیمی امیرآبادی منتخب اول مردم شریف استان قم با نمازگزاران مسجد انصار الحسین

به منظور بررسی و حل مشکلات منطقه شهرک امام حسن (ع) صورت گرفت:نشست صمیمی امیرآبادی منتخب اول مردم شریف استان قم با نمازگزاران مسجد انصار الحسین

Print Friendly