در دفترنماینده مردم قم صورت گرفت: بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی با حضور رئیس و معاونین  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

در دفترنماینده مردم قم صورت گرفت: بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی با حضور رئیس و معاونین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

Print Friendly, PDF & Email

4 5 6 7 8