۱۲۸ رای موافق؛ امیرآبادی فراهانی دبیر هیئت رئیسه دایم شد و حضور نمایندگان مردم شریف قم در هیئت رئیسه مجلس به دو رسید

۱۲۸ رای موافق؛ امیرآبادی فراهانی دبیر هیئت رئیسه دایم شد و حضور نمایندگان مردم شریف قم در هیئت رئیسه مجلس به دو رسید