جلسات دیوان دعوای بین المللی میان ایران و آمریکا / به روایت تصویر

جلسات دیوان دعوای بین المللی میان ایران و آمریکا / به روایت تصویر

Print Friendly, PDF & Email

حضور امیرآبادی فراهانی رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در هلند در جلسه دیوان دعاوی بین المللی میان ایران و آمریکا