دیدار هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با رئیس مجلس ملی پاکستان / به روایت تصویر

 دیدار هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با رئیس مجلس ملی پاکستان / به روایت تصویر

Print Friendly, PDF & Email

دیدار امیرآبادی فراهانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با رئیس مجلس ملی پاکستان