گزارش تصویری / بازدید امیرآبادی فراهانی در راس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از مجلس ملی و سنا پاکستان

گزارش تصویری / بازدید امیرآبادی فراهانی در راس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از مجلس ملی و سنا پاکستان

Print Friendly, PDF & Email

بازدید امیرآبادی فراهانی در راس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از مجلس ملی و سنا پاکستان و آشنایی با نحوه قانون‌گذاری مجلسین پاکستان