گزارش تصویری دیدار امیرآبادی فراهانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با اسد عمر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ملی پاکستان

گزارش تصویری دیدار امیرآبادی فراهانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با اسد عمر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ملی پاکستان

Print Friendly, PDF & Email