ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ به روایت تصویر

ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ به روایت تصویر

Print Friendly, PDF & Email

دیدار صمیمانه با مردم و بررسی مشکلات مراجعین محترم توسط امیرآبادی فراهانی نمایند ه مردم شریف استان قم در دفتر ارتباطات مردمی