ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم و بررسی مشکلات مراجعین محترم در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵/ به گزارش تصویر

ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم و بررسی مشکلات مراجعین محترم در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵/ به گزارش تصویر

Print Friendly, PDF & Email

بررسی مشکلات مراجعین محترم توسط امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در روز جمعه